Skip to content

TukTuk voorwaarden

De bestuurder dient zich te houden aan de verkeersregels zoals de Nederlandse verkeerswet deze voorschrijft. Deze voertuigen vallen onder gelijke regels als een snorfiets, segway of scootmobiel.

U mag met onze TukTuk’s rijden op:

  • de stoep;
  • het voetpad;
  • het fiets/bromfietspad;
  • de rijbaan.

Als deze wegonderdelen allemaal aanwezig zijn en er voor u / dit voertuig geen speciale regels zijn aangegeven, mag u zelf bepalen welke weg u neemt. U mag geen gebruik maken van autowegen en autosnelwegen.

1. U moet zich houden aan de verkeersregels van de weg waarop u met de TukTuk rijdt.

2. U dient ten alle tijden de verlichting van TukTuk aan te hebben.

3. Wanneer u rijdt dient u te zitten op de plekken welke hiervoor bedoeld zijn. Tevens dient u handen, voeten, hoofd en andere lichaamsdelen binnenboord te houden. De bestuurder dient hierop toe te zien en zodra dit niet het geval is het voertuig stil te zetten.

4. Maximumsnelheid voor deze TukTuk:

  • Op de stoep mag u maximaal 6 kilometer per uur rijden.
  • Op het (brom)fietspad binnen de bebouwde kom mag u maximaal 20 kilometer per uur rijden. Buiten de bebouwde kom is dat 25 kilometer per uur.
  • Op de rijbaan, behalve op autowegen en autosnelwegen, mag u maximaal 45 kilometer per uur rijden. Dat geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Diegene die de activiteit boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. De hoofdaannemer dient tenminste 21 jaar te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs. Dit geldt tevens voor de bestuurder van het vervoersmiddel.

5. Iedere deelnemer zal zich gedurende het gehele arrangement voorbeeldig gedragen als een vrolijke en goedgezinde met wijsheid begiftigd en correcte huurder.

Het navigeren door de wereld van horloges is zojuist eenvoudiger geworden – replica patek aquanaut is jouw voornaamste online bestemming voor leiders in horloge-ambacht.

6. Boerderijpret.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ontstaan tijdens een programma waarbij een of meerdere deelnemers alcohol hebben genuttigd voorafgaand aan en/of tijdens een activiteit. Toestemming van Boerderijpret.nl om alcohol te nuttigen voorafgaande en/of tijdens een activiteit betekent geenszins dat Boerderijpret.nl hiermee aansprakelijkheid erkent bij ongevallen en/of letsel. Wordt er tijdens het arrangement alcohol genuttigd dan is het enkel toegestaan zoals dit door de Nederlandse Wet is toegestaan.

7. Het is niet toegestaan om onder invloed van verdovende middelen zoals drugs deel te nemen aan de arrangementen.

Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren heeft Boerderijpret.nl het recht het arrangement te beëindigen.

Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer. De minimum leeftijd om te rijden is 21 jaar. Tevens dient de bestuurder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. De bestuurder is verantwoordelijk voor zijn of haar medepassagiers.

8. Schade

Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden met een minimum van € 500,- en een maximum van € 5.000,-.

9. Verzekering

Er dient voor elke rit een aparte VERPLICHTE aansprakelijkheidsverzekering (WA) te worden afgesloten. De kosten bedragen € 15,00 per rit, per TukTuk.