Skip to content

Disclaimer/privacy

Deze disclaimer/ privacy verklaring is van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tot het leveren van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden aangaande “Speelparadijs Boerderij-Pret en Lasergamen 2.0” alsmede op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van horeca activiteiten en van koop en verkoop en/of van huur en verhuur van Speelparadijs Boerderij-Pret. Lasergamen 2.0 behoort bij Speelparadijs Boerderij-Pret. De hierna genoemde termen met Speelparadijs Boerderij-Pret is mede te lezen als Lasergamen 2.0.

Speelparadijs Boerderij-Pret hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy gegevens. Zo zal zij uw persoonlijke gegevens (“persoonsgegevens”) nooit verkopen aan anderen.

Algemeen

Indien u gebruik maakt van de website van Speelparadijs Boerderij-Pret is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf op eigen initiatief verstrekt. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het invullen van formulieren en o.a. onze nieuwsbrief. Deze persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan Speelparadijs Boerderij-Pret verstrekt. Speelparadijs Boerderij-Pret verzamelt niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van onze bedrijfsvoering en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

Speelparadijs Boerderij-Pret zal er alles aan doen om maatregelen te treffen teneinde uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik zover onze kennis en mogelijkheden daartoe reikend zijn.

Speelparadijs Boerderij-Pret kan niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is op haar site. Speelparadijs Boerderij-Pret aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde en voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van haar site. Speelparadijs Boerderij-Pret geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel Speelparadijs Boerderij-Pret aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites (zie ook onder het kopje “Link partners”).

Op alle arrangementen  waaronder ook het bezoek aan Speelparadijs Boerderij-Pret zijn Voorwaarden van Speelparadijs Boerderij-Pret van toepassing. Speelparadijs Boerderij-Pret is niet verantwoordelijk voor getoonde content (alle in de website aanwezige inhoud)  en op aan deze site gekoppelde bestanden. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Voor gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient u schriftelijk toestemming te vragen aan Speelparadijs Boerderij-Pret en Home webdesing. Zonder deze schriftelijke toestemming is het niet toegestaan content of delen van deze pagina’s gebruiken, waaronder onder meer wordt verstaan het verveelvoudigen, het op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, het openbaar maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch alsmede het kopiëren.

Link partners

De site van Speelparadijs Boerderij-Pret bevat links die naar andere sites verwijzen. Hoewel zorgvuldig zijn in onze linkpartners zijn wij derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers. U bezoekt deze sites op eigen verantwoordelijkheid.

Verzamelde gegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens via onze site zullen wij gebruiken voor het doel waarvoor u ons deze gegevens geeft.

Indien u klant bent van ons kunnen wij uw gegevens gebruiken voor markt- en klanttevredenheidsonderzoeken die voor Speelparadijs Boerderij-Pret relevant zijn. Denkt u hierbij aan de formulieren die u op onze site invult en nieuwsbrief.

Door uw gegevens in te vullen, geeft u Speelparadijs Boerderij-Pret toestemming om u te kunnen antwoorden op mailverkeer, maar ook om Speelparadijs Boerderij-Pret nieuws bij u onder de aandacht te brengen.

Wij kunnen informatie opslaan die uw internetbrowser naar ons toezendt. Deze informatie kan bestaan uit uw IP-adres, de datum en tijd dat u onze website bezoekt en welke delen van onze website u bezoekt. Wij verzamelen deze informatie slechts om meer te weten te komen over het gebruik en de bruikbaarheid van onze website en voor andere statistische doeleinden.

Derden

Slechts in de volgende gevallen zullen wij uw gegevens aan derden verstrekken:

– Ter incasso van openstaande vorderingen.

Wijzigingen

Speelparadijs Boerderij-Pret behoudt zich ten alle tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer/privacyverklaring. Wijzigingen worden doorgevoerd op de deze pagina. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze disclaimer/privacy verklaring, dan gelieve gebruik te maken van ons contactformulier.